• Được công nhận là tổ chức độc lập, đại diện cho ngành Tài chính vi mô

Thành lập một Hiệp hội độc lập và chuyên nghiệp theo kế hoạch phát triển tài chính vi mô quốc gia 2011-2020 với hệ thống quản trị, chiến lược kinh doanh, vận hành và nhân sự phù hợp; cùng một hệ thống quản lý tài chính hiệu quả và minh bạch nhằm đảm bảo tính bền vững.

  • Vận động chính sách nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ tài chính vi mô và tạo ra các tác động tích cực hơn

Tăng cường tác động của tài chính vi mô đối với giảm nghèo bằng cách thúc đẩy đối thoại giữa các thành viên, các bên liên quan và các nhà hoạch định chính sách nhằm đạt được sự nhất trí về thách thức trong ngành và tạo môi trường thuận lợi cho tài chính vi mô.

  • Tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận với các dịch vụ phát triển kinh doanh theo nhu cầu

Tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận với các dịch vụ cụ thể và hỗ trợ họ phát triển thành các nhà cung cấp dịch vụ TCVM bền vững, nhận thấy rằng cần có các dịch vụ hỗ trợ khác nhau cho các nhà cung cấp dịch vụ TCVM ở các cấp độ trưởng thành khác nhau

  • Điều phối và cung cấp thông tin đáng tin cậy về Ngành

Phục vụ một cách hiệu quả như một trạm thông tin về ngành cho thành viên, đối tác và công chúng nói chung, từ đó tạo ra nguồn thu cho mạng lưới.

Print Friendly, PDF & Email