Trong quý I năm 2018, Nhóm Công tác Tài chính vi mô (VMFWG) đã chính thức chào đón một thành viên mới gia nhập mạng lưới đó là tổ chức Habitat Vietnam. Sau đây là các thông tin giới thiệu  →