MỜI THAM GIA GÓP Ý DỰ THẢO Thông tư Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình,dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ

Kính gửi Thành viên và Đối tác của VMFWG, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/chị nội dung Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình,dự án tài chính vi  →

MỜI THAM GIA GÓP Ý DỰ THẢO Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Kính gửi Thành viên VMFWG, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/chị nội dung Dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện Đề  →

Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Kính gửi Thành viên VMFWG, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/chị nội dung Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô  (gửi kèm). 1. Dự  →

THÔNG TƯ 16/2018/TT-NHNN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 36/2014/TT-NHNN QUY ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH

Thông tư 16/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được ban hành ngày 31/7/2018. Theo đó,  →

Chia sẻ văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng

Kính gửi Thành viên và Đối tác VMFWG, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/chị các tài liệu sau đây:   – THÔNG TƯ 142018TT-NHNN VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH  →

Danh sách các tổ chức/chương trình hoạt động Tài chính vi mô tại Việt Nam (đang cập nhật)

I. Các tổ chức / chương trình hoạt động tại khu vực miền Bắc Quỹ Phát triển An Phú: Địa chỉ: Xã An Phú – Mỹ Đức – Hà Nội Điện thoại: 02433.749.082 –  0912.364.941 Email: Quyphattrienanphu@gmail.com Địa bàn hoạt động: Hà Nội 2. Trung tâm  →

văn bản số 3436/NHNN-TTGSNH Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống tại các tổ chức tín dụng

Ngày 15/5/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3436/NHNN-TTGSNH yêu cầu các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng,  →

Một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tài chính vi mô

Kính gửi Thành viên và Đối tác VMFWG, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/chị một số văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô  →

Thông tư 10/2018/TT-NHNN Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô 

Ngày 09/04/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-NHNN quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô, trong đó có thủ tục tạm  →

Nghiên cứu “Tài chính vi mô với giảm nghèo tại Việt Nam: Kiểm định và so sánh”

Mặc dù hoạt động tài chính vi mô đã phần nào được ghi nhận như một trong những công cụ hữu hiệu góp phần tích cực cho công tác giảm nghèo nhưng cho đến nay Việt Nam chưa có nghiên  →