Print Friendly, PDF & Email

Việt Nam đã đạt được những thành công đáng kể trong việc giảm nghèo trong khi duy trì kiểm soát sự bất bình đẳng. Sự tăng trưởng rộng rãi của đất nước phản ánh sự tập trung của chính phủ vào phát triển các lĩnh vực xuất khẩu lao động thâm canh trong khi đầu tư mạnh vào nguồn nhân lực, cho thấy Việt Nam đang vượt trội so với khu vực. Tuy nhiên, lợi ích được tập trung ở nhóm người Kinh và Hoa, trong khi các nhóm dân tộc thiểu số không chỉ tiếp tục trải qua tỷ lệ đói nghèo cao hơn mức trung bình của cả nước mà còn phát triển rất chậm. Báo cáo này phân tích các xu hướng gần đây về nghèo đói và thịnh vượng chung. Báo cáo trình bày kết quả điều tra hộ gia đình và đời sống Việt Nam năm 2016 (VHLSS), nêu bật những tiến bộ quan trọng và xác định những thách thức mới. Báo cáo có 02 phần chính. Phần đầu tiên đánh giá sự tiến bộ của Việt Nam trong việc giảm nghèo và thúc đẩy thịnh vượng chung. Phần này mô tả tình trạng đói nghèo gần đây và xu hướng thịnh vượng chung, bản chất của sự dịch chuyển kinh tế và các yếu tố thúc đẩy giảm nghèo. Phần thứ hai – với chủ đề “không có ai bị bỏ lại phía sau” mang tính thúc đẩy hơn, bắt đầu bằng việc xác định các ràng buộc chính mà người nghèo phải đối mặt, sau đó tiến hành đặt ra những thách thức cho việc xóa đói giảm nghèo và chương trình thịnh vượng chung.

Tải về báo cáo tại đây: Báo cáo WB – Bước tiến mới Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam

Nguồn: World Bank