Print Friendly

Văn bản Số: 397  /NHNN-TCKT có nội dung chính:

– QTDCS áp dụng phương pháp tính lãi theo quy định tại Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/05/2001 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của NHNN và các tổ chức tín dụng.

– Việc tính và hạch toán lãi phải thu (dự thu), lãi phải trả (dự chi) được thực hiện theo Chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở .

Thông tin chi tiết xem: Tại Đây .

Related posts: