SILC Innovations-Giới thiệu tóm tắt nghiên cứu 05-Đánh giá tác động của các hộ gia đình trong nhóm tiết kiệm trên cơ sở phí dịch vụ

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

SILC Innovations-Giới thiệu tóm tắt nghiên cứu 04-Phân tích về lợi nhuận đại lý trong nhóm tiết kiệm trên cơ sở phí dịch vụ

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Hội thảo về TCVM 1998 – Nhóm Tín dụng & Tiết kiệm và mối liên kết với hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Sản phẩm Tiết kiệm phù hợp với hệ thống tài chính vi mô?

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Khảo sát việc sử dụng vốn vay và tiết kiệm, đánh giá tác động giới của Chương trình Tín dụng – Tiết kiệm Uông Bí

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Tiết kiệm vi mô – Châu Phi

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Phân tích tổng quan về các chiến lược huy động tiết kiệm

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Bản đánh giá Sức Khỏe Phụ Nữ và các Nhóm Tiết kiệm

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Bộ công cụ lập kế hoạch, thực hiện và giám sát thí điểm kiểm tra sản phẩm tiết kiệm

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →