Liên kết Châu Á

This document is only available in Vietnamese. Please see more detailed information here.  →

Xây dựng ngành Tài chính vi mô Việt Nam phát triển theo hướng bền vững để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo

Tác giả: Lê Thị Lân – CFRC Việt Nam – M7 Xuất bản: 8/2010 Thể loại: Bản chính Số lượng: 2 GIỚI THIỆU Tài chính vi mô du nhập vào Việt Nam đã qua 2 thập kỉ, theo nhiều con  →

Tác động của TYM đối với phụ nữ có thu nhập thấp và gia đình họ

Tác giả: Mr. Sebatian Say Gui Deng, Dr. Michael M. Gielmnik Xuất bản: tháng 11 năm 2012 Số lượng: 1 GIỚI THIỆU Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương (TYM), tiền  →