Thông tư quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Mã: LEG-VIE-008 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Tổ chức tài chính quy mô nhỏ hoạt động tại Việt Nam phải thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng  →

Thông tư quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Số: 07/2009/TT-NHNN

Mã: LEG-VIE-007 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Thông tư quy địng về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ.  →

Thông Tư hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Mã: LEG-VIE-006 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Thông tư này hướng dẫn một số nội dung liên quan đến mạng lưới hoạt động tại Việt Nam của các tổ chức tài chính vi  →

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2005 NĐ-CP

Mã: LEG-VIE-005 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 về tổ  →

Quyết định Số: 852/QĐ-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội giai đoạn 2011-2020

Mã: LEG-VIE-004 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Quyết định Số: 852/QĐ-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội giai đoạn  →

Quyết định phê duyệt đề án Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020. Số 2195/QĐ-TTG

Mã: LEG-VIE-003 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Quyết định phê duyệt đề án Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020  →

Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012: Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Mã: LEG-VIE-002 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Nghị định này quy định về đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích khác,  →

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam. Luật các tổ chức tín dụng

Mã: LEG-VIE-001 Số lượng: 2 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/2 Giới thiệu Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Luật các Tổ chức  →

Hồ sơ xin được cấp phép thành lập, hoạt động của các tổ chức TCVM

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →