Đánh giá nền công nghiệp Việt Nam-Bản báo cáo về lĩnh vực Tài chính vi mô Việt Nam (T7/2008)

Code: DEV-VIE 001 Author:  Ngân hàng với mạng lưới người nghèo (BWTP Network) Type: Copy Status: 1/1 Giới thiệu             Báo cáo đánh giá nền tài chính vi mô Việt Nam được thực hiện bởi bà Lene Hansen và Bà  →

Tọa đàm: Tổng kết dự án HTKT JFPR VIE 9140 “Chính thức hóa các tổ chức TCVM” & Giới thiệu dự án HTKT chính sách và tư vấn “Hỗ trợ cho chương trình phát triển TCVM”

Tài liệu hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Lâm nghiệp cho phát triển nông thôn bền vững

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. XIn vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Phát triển hay khai hóa người dân bản địa Đông Nam Á

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →