Báo cáo đánh giá UNDP về Tài chính vi mô ở Zim-ba-bu-ê

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Báo cáo đánh giá UNDP về Tài chính vi mô ở Mô-ron-cô

Tài liệu chỉ này hiện chỉ có bản Tiếng Pháp.  Xin vui lòng liên hệ với VMFWG để biết thêm thông tin chi tiết.  →

Báo cáo đánh giá về Tài chính vi mô ở Ni-gie-ra-a

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Báo cáo đánh giá UNDP về Tài chính vi mô ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Nhà thực hành – Đánh giá tác động nhanh: một thử nghiệm ở Hon-đu-rat

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Báo cáo ngắn của các tổ chức Tài chính trong hỗ trợ người nghèo ở Châu Á

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Đánh giá tác động của các cơ sở vật chất trong hoạt động tiết kiệm và cho vay được hỗ trợ bởi ActionAid tại huyện Mai Sơn, Sơn La

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Báo cáo đánh giá về Tài chính vi mô ở Madagascar

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Báo cáo đánh giá về Tài chính vi mô ở Li-băng

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Báo cáo đánh giá về Tài chính vi mô ở Ghana

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →