Hội đồng giám khảo Chương trình CMA 2012 tại Lễ Công nhận Cá nhân và Tổ chức TCVM tiêu bieru Citi - Việt Nam 2012For more information about Jury of 2013 Citi – Vietnam Microentrepreneurship Awards, Click here to download.

The 2013 CMA Organizer

Print Friendly, PDF & Email