Print Friendly, PDF & Email

Address: 3rd & 4th Floor, No. 8, Trang Thi Street, Hoan Kiem District, Hanoi T: +84 9 1239 7382 Website: www.microfinance.vn E-Mail: info@microfinance.vn

Map directions: https://goo.gl/maps/JD1LK5iicjM2

Bản đồ của 8 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội