Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam (VMWG) được thành lập như một diễn đàn dành cho các chuyên gia tài chính vi mô chia sẻ kiến thức, kỹ năng và ý tưởng nhằm vượt qua những thách thức chính của ngành. Là cơ quan ngành công nghiệp đỉnh cao, VMWG góp phần tăng cường tiếng nói của ngành trong lĩnh vực hoạch định chính sách.