TÀI CHÍNH VI MÔ HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO NHƯ THẾ NÀO?

Ở Việt Nam, khách hàng của tài chính vi mô là người nghèo tại thời điểm vay vốn có thu nhập dưới 200 nghìn đồng/tháng ở nông thôn và dưới 260 nghìn đồng/tháng ở thành thị. Kinh nghiệm cho thấy,  →

TÀI CHÍNH VI MÔ LÀ GÌ?

Tài chính vi mô là việc cấp cho các hộ gia đình rất nghèo các khoản vay rất nhỏ (gọi là tín dụng vi mô), nhằm mục đích giúp họ tham gia vào các hoạt động sản xuất, hoặc khởi  →