Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức TCVM

Kính gửi các Thành viên và Đối tác của VMFWG, Nhóm Công tác TCVM Việt Nam đã nhận được yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về  →

Thông tư 14/2017/TT-NHNN Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa các Tổ chức tín dụng và khách hàng

Kính gửi: thành viên và đối tác VMFWG, Ngày 29/09/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư số 14/2017/TT-NHNN quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức  →

Bản dịch tiếng Anh của Quyết định số 20/2017-QĐ-TTg ngày 12/6/2017 về hoạt động của chương trình, dự án Tài chính vi mô (English Version)

Kính gửi Thành viên và Đối tác VMFWG, (VMFWG) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị trong quá trình vận động chính sách cho hoạt đông TCVM, chúng tôi xin chia sẻ bản dịch tiếng Anh/  Quyết  →

Quyết định số 20/2017-QĐ-TTg ngày 12/6/2017 quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức phi chính phủ

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) chia sẻ Quyết định số 20/2017-QĐ-TTg ngày 12/6/2017 quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã  →

Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa TCTD với khách hàng

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/ chị Dự thảo Thông tư quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa TCTD với khách hàng (thay thế Quyết  →

MỜI THAM GIA GÓP Ý LẦN 2 DỰ THẢO THÔNG TƯ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG TCVM

Kính gửi Thành viên và Đối tác VMFWG Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) nhận được Công văn số 3915/TTGSNH5 của Cơ quan thanh tra. giám sát ngân hàng gửi ngày 10/11/2016 lấy ý kiến đối  →

Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định chế độ kế toán của tổ chức tài chính vi mô

Kính gửi Thành viên và Đối tác VMFWG, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/ chị Dự thảo Thông tư quy định chế độ kế toán của tổ chức tài chính vi mô. Chi  →

Công văn v/v quy định về hoạt động của chương trình và dự án tài chính vi mô

Kính gửi thành viên và đối tác VMFWG, VMFWG trân trọng chia sẻ Công văn của Văn phòng Chính Phủ gửi Ngân hàng Nhà nước v/v quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô ngày  →

Dự thảo Thông tư quy định v/v ủy thác và nhận ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định v/v Uy thác và nhận ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán.  →

Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ : Về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển  →