Báo cáo đánh giá UNDP về Tài chính vi mô ở Zim-ba-bu-ê

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Báo cáo đánh giá UNDP về Tài chính vi mô ở Mô-ron-cô

Tài liệu chỉ này hiện chỉ có bản Tiếng Pháp.  Xin vui lòng liên hệ với VMFWG để biết thêm thông tin chi tiết.  →

Báo cáo đánh giá về Tài chính vi mô ở Ni-gie-ra-a

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh. Xin vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại đây.  →

Thông tư quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Mã: LEG-VIE-008 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Tổ chức tài chính quy mô nhỏ hoạt động tại Việt Nam phải thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng  →

Thông tư quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ. Số: 07/2009/TT-NHNN

Mã: LEG-VIE-007 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Thông tư quy địng về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ.  →

Thông Tư hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

Mã: LEG-VIE-006 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Thông tư này hướng dẫn một số nội dung liên quan đến mạng lưới hoạt động tại Việt Nam của các tổ chức tài chính vi  →

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/2005 NĐ-CP

Mã: LEG-VIE-005 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2005 về tổ  →

Quyết định Số: 852/QĐ-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội giai đoạn 2011-2020

Mã: LEG-VIE-004 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Quyết định Số: 852/QĐ-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính Sách Xã Hội giai đoạn  →

Quyết định phê duyệt đề án Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020. Số 2195/QĐ-TTG

Mã: LEG-VIE-003 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Quyết định phê duyệt đề án Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020  →

Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012: Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Mã: LEG-VIE-002 Số lượng: 1 Thể loại: Bản photo Tình trạng: 1/1 Giới thiệu Nghị định này quy định về đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích khác,  →